ارزش
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ آذر ۱۳۸۱  
وقتی چيزی داشته باشی که ۱۰ هزار تومان ارزش داشته باشد آنوقت ۱۰ هزار تومان برايت پول زيادی نيست و ارزش زيادی ندارد .
وقتی چيزی داشته باشی که ۱۰۰هزار تومان ارزش داشته باشد آنوقت ۱۰۰ هزار تومان برايت ارزش زيادی ندارد .
وقتی چيزی داشته باشی که ۱ ميليون تومان ارزش داشته باشد آنوقت ۱ ميليون تومان برايت ارزش زيادی ندارد .
وقتی چيزی داشته باشی که ۱۰۰ ميليون تومان ارزش داشته باشد آنوقت ۱۰۰ميليون تومان برايت پول زيادی نيست و ارزش زيادی ندارد .
اما
اگر چيزی يا کسی را داشته باشی که خيلی برايت عزيز باشد و خيلی دوستش داشته باشی هرچند ارزان، هر چند متفاوت با معيارهای ديگران، اما تو حاضر نيستی ، هرگز ، با هيچ قيمتی با يکی نو ِ آکبندِ ژاپنی يا انگليسی يا آلمانی يا آمريکائی اش عوضش کنی .
وقتی آدمها بهای هر چيزی را با زمانی که برايش گذاشته اند، خاطره ای که با آن داشته اند و دلی که به آن سپرده اند، ارزش گذاری ميکنند آنوقت هيچ چيزی توی دنيا نميتواندآن را بخرد نميتواند ارزش آن را از کم کند حتی مرگ !