ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٢  لبريزی از گفتن
ولی در هيچ سويت محرمی نيست ...
بهمنیهيچ کس لياقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنين ارزشی دارد باعث اشک ريختن تو نمی شود .
گابريل گارسيا مارکز