ما اشتباه ميكنيم

ما اشتباه مي كنيم كه گاهي به خاطر زندگي
حرفهاي ابرآلود بيهوده ميزنيم .
شما ...نه ، اما من حاضرم
تمام آسمان خستهء امروز را
بر شانه تا منزل آن صبح نيامده بياورم ،
اما نگويم ستاره چرا صبورو ماه از چه پنهان است !
قرار شكستن سر شاخه هاي بيد با باد نابلد است ،
چه كاربه كار ما
كه از خواب نور حتي ، در پيالهء آب آشفته مي شويم !

صالحي

/ 0 نظر / 3 بازدید