دولت و دستها


دولت‌ يك‌ دست‌ دراز دارد و يك‌ دست‌ كوتـاه‌ ،

دست‌ داراز به‌ همه‌ جا مي‌رسد و براي‌ گرفتن‌ است‌ ،

 دست‌ كوتاه‌ براي‌ دادن‌ است‌ ولي‌ فقط‌ به‌ كساني‌ مي‌رسد كه‌ خيلي‌ نزديك‌ اند .         

اينياتسيوسيلونه‌                     

Hands

/ 0 نظر / 3 بازدید