تابع زندگی

 

نوشته زير را تقديم ميکنم به مردی که نگاهم را به رشته تحصيلی ای که دوستش نميداشتم عوض کرد و باعث شد آنقدر رياضی را دوست بدارم که با آن بتوانم زندگی کنم .

استاد عزيزم آقای دکتر حميد شهبازی از شما برای تمام لحظه های دوستيم با رياضی و کامپيوتر سپاسگزارم .

 

 

رياضي را دوست دارم زيرا كه گاهي تنها زباني ميشود كه مي توانم با آن حرف بزنم و تنها زباني ميشود كه مرا از گلايه كردن ، بهانه گرفتن و تلخ بودن رها ميكند .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

y= F(x) =anxn +an-1 xn-1+…+b

 

زندگي تو تابعيست  {F(x)}كه مقدار ثابت آن تولد {b} است ...

و متغيير هاي آن {x} انتخابهاي درستتو براي رسيدن به نتيجه مطلوبي از زيستنت كه همان مرگ{y} است . گرچه هر انتخابي شرايطي ثابت{a} دارد كه خودش را تحميل ميكند .

 

 

زندگي اغلب آدمها تا 20 سالگي مثل اين تابع ، خطيست اما پس از آن كم كم به توابع پيچيده غير خطي بدل ميشود و تو نيازمند آموزشي وراي آني كه پيشتر ميدانستي . بايد ياد بگيري كه مشتق بگيري و براي يادگيري آن نياز به تحمل مشقت داري . بايد ياد بگيري كه انتگرال بگيري و براي يادگيري آن بايد در مقابل بسياري از چيزهائي كه تو را ميشكند سر خم كني{} . توابع زندگي آدمها گاهي با هم تشكيل معادلاتي پيچيده ميدهند كه بايد حلشان كنيم ... و باور كن كه تو ناگزير از انجام آني پس در هر قدم خودت را آماده تر كن پيش از آنكه روز امتحان برسد و تو بفهمي كه هيچ چيز نميداني !

/ 0 نظر / 3 بازدید